Polish English French German
sobota, 24 02 2018

Darowizna, Spadek

Przekazanie jednorazowej darowizny na rzecz Fundacji to jedna z możliwości pomocy.

Konto bankowe Fundacji Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury, na które można wpłacać środki finansowe:

ING Bank Śląski    10 1050 1764 1000 0023 0180 0369

Fundacja Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury

81-756 Sopot, ul. B. Chrobrego 11/1

KRS 0000248197

NIP 585-142-06-09

Regon 220166204

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości do 10% dochodu można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Zgodnie zaś z art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę darowizny w wysokości do 6% dochodu można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym.

Wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy, obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ; art. 18 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

UWAGA! Powyższe odliczenia przysługują niezależnie od przekazania 1% dochodu na organizacje pożytku publicznego zamiast do budżetu krajowego.

 

Wsparcie działalności organizacji pozarządowych środkami ze spadków
 

Spadkodawca może także skorzystać z tzw. podstawienia, czyli powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą.

Organizacja powołana do spadku może:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
  • przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
  • odrzucić spadek (art. 1012 kc.).

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Brak wspomnianego oświadczenia w terminie sześciomiesięcznym jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże w przypadku, gdy spadkobiercą jest osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 kc).

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem wymaga formy aktu notarialnego - postanowienie SN z 10 listopada 2006 r., sygn. akt I CSK 228/06.

Stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobiercę dokonuje sąd na wniosek osoby mającej w tym interes (art. 1025 § 1 kc).

Jako osoby prawne organizacje nie płacą podatku od spadków.

Jednym ze źródeł finansowania działalności prowadzonej przez organizację może być tzw. zapis. Polega on na tym, że spadkodawca może zamieścić w testamencie rozrządzenie, na mocy którego zobowiąże spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.

Możliwe jest także obciążenie zapisem zapisobiorcy, jest to tzw. dalszy zapis.

W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jednakże zapisobiorca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się 
z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę (art. 979 kc).

Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia wymagalności zapisu.

Roszczenie z tytułu zapisu - w razie nieokreślenia przez spadkodawcę terminu jego wykonania - staje się wymagalne niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu (...) - wyrok SN
z 28 października 2004 r., sygn. akt III CK 461/03.

Termin przedawnienia roszczenia o wykonanie zapisu rozpoczyna się od dnia, w którym zapisobierca dowiedział się o ogłoszeniu testamentu - wyrok SN z 15 lutego 2001 r., sygn. akt II CKN 390/00.