Polish English French German
sobota, 24 02 2018

Regulamin

 

XXV MEMORIAŁ EDWARDA HODURY  - SOPOT BEACH RUGBY 2017

I. CELE I ZAŁOŻENIA MEMORIAŁU

1.   Upowszechnianie rugby i bezkontaktowych formy gry w rugby.

2.   Promocja Sopotu w Polsce i na świecie.

3.   Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Sopotu i Trójmiasta.

 

II. ORGANIZATOR  XXV MEMORIAŁAU EDWARDA HODURY - SOPOT BEACH RUGBY 2017

1. Organizatorem  jest Fundacja Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury.

 

III. TERMIN, MIEJSCE, GODZINA

1. XXV Memoriał odbędzie się w dniach 4 - 6 sierpnia

- 4 sierpnia - Junior Sopot Beach Rugby  (mini-żak, żak, młodzik, kadet) - pełen kontakt

- 5 sierpnia - Sopot Beach Rugby - międzynarodowy turnej kobiet i mężczyzn 

- 6 sierpnia - Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn

2. Miejscem rozegrania XXV Memoriału jak i Biura Zawodów jest miejska plaża przy sopockim Molo wejście nr. 23.

3. Godzina rozpoczęcia jak i zakończenia XXV Memoriału do dnia 31 lipca może ulec zmianie.   

 

IV. ZASADY I UCZESTNICTWO

1. W turniejach mogą wziąć udział mężczyźni którzy najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy 

ukończyli 18 lat, wśród kobiet za zgodą rodziców maksymalnie dwie zawodniczki w wieku 17.

W Mistrzostwach Polski obowiązuje regulaminem Polskiego Związku Rugby.

Junior Sopot Beach Rugby - kategorie: mini- żak (2006-07), żak (2005), młodzik (2003-04), kadet (2001-02) obowiązują aktualne badania lekarskie, przynależność klubowa. Gra na pełnym kontakcie. Drużyny maksymalnie 10-osobowe. 

2. W turniejach otwartych Sopot Beach Rugby nie mogą występować drużyny o tej samej nazwie. 

3. Drużyny składają się maksymalnie z 12 zawodników lub zawodniczek, bez możliwości jakiejkolwiek zmiany do zakończenia turnieju. Konsekwencja walkower lub wykluczenie 

drużyny z dalszych gier. Drużyna przed pierwszym meczem nie może mieć w składzie mniej niż 8 zawodników, zawodniczek.

4. Wszystkie drużyny zobowiązane są na godzinę przed rozpoczęciem XXV Memoriału Edwarda Hodury złożyć w Biurze Zawodów listy uczestników:

- w turniejach otwartych SBR listy z podpisami zawodników pod zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju oraz z oświadczeniem gry na własna odpowiedzialność, podpisaną przez kierownika drużyny.

- w Mistrzostwach Polski i turniejach dzieci i młodzieży dokumenty zgodne z regulaminem PZR.

5. Drużyna ma obowiązek na 5 minut przed wskazanym czasem gry zgłoszenie się do sędziego meczu. Zespół który nie stawi się na czas lub w składzie niekompletnym przegrywa mecz walkowerem 0-6.

6. Wszyscy uczestnicy turniejów są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora;

7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji gry w turnieju są ostateczne i niezmienne.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności od NNW i ubezpieczenia drużyn.

9. Drabinka turniejowa, system rozgrywek zostanie ustalony najpóźniej do 30 lipca po zamknięciu list zgłoszeniowych.

10. W turnieju otwartym SBR nie jest wymagana licencja zawodnicza Polskiego Związku Rugby. W turniejach Mistrzostw Polski, dzieci i młodzieży obowiazuje regulamin PZR.

11.Uczestnicy turniejów otwartych SBR podpisują własnoręcznie uczestnictwo w turnieju na własną odpowiedzialność.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do turniejów będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej www.fundacjahodura.pl, bezpośrednio na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .             

 

2. Drużyny mogą zgłaszać  się do turniejów:

- Sopot Beach Rugby kobiet i mężczyzn (turniej otwarty)

- Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn 

- Junior Sopot Beach Rugby (kategorie: mini- żak (06-07), żak (05), młodzik (03-04), kadet (01-02) - pełen kontakt

 

3. Zgłoszenia on-line do XXV Memoriału Edwarda Hodury będą przyjmowane od dnia 2 kwietnia 2017 do dnia 15 lipiec 2017.   

 

4. Opłata startowa w XXV Memoriale Edwarda Hodury:

-   300 złotych  ( 12 osób ) wpłata do dnia 30 maja 2017

-   400 złotych  ( 12 osób ) wpłata do dnia 15 lipca 2017

Udział w Junior Sopot Beach Rugby bez opłaty startowej *

5. Opłatę należ uiścić na konto:

Fundacja Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury
Numer konta: 10 1050 1764 1000 0023 0180 0369

SWIFT -  INGBPLPW      PL 10 1050 1764 1000 0023 0180 0369

Tytuł przelewu: wpisowe na XXV Memoriał Edwarda Hodury + nazwa turnieju

 

6. Opłata wpisowa podlega zwrotowi tylko gdy nie odbędzie się turniej do którego zgłosiła się drużyna.

7.  Wpisowe obejmuje:

-   Puchar lub statuetka za miejsce 1-3, statuetka lub dyplom dla drużyn od 4 miejsca

-   Medale dla wszystkich drużyny (12 szt.)

-   Posiłek (grill) dla wszystkich uczestników

-   Kosmetyki Firmy Oceanic dla wszystkich uczestników 

-   Woda  (6 x 250 ml. na każdy mecz)

* puchary dla trzech pierwszych drużyn w turniejach Junior Sopot Beach, dyplomy dla drużyn spoza podium. Pamiątkowe koszulki, medale, posiłek dla wszystkich uczestników (max. drużyny 10- osobowe).

 

VI. PUNKTY ODŻYWIANIA, ZAKWATEROWANIE, SANITARIAT

1. W trakcie turniejów otwarty będzie odpłatny punkt gastronomiczny.

2. Zakwaterowanie i przejazd realizowane we własnym zakresie.

3. Organizator gwarantuje nieodpłatny dostęp do przenośnych toalet wc.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników  XXV Memoriału Edwarda Hodury będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).   Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w XXV Memoriale Edwarda Hodury obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnikawraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie  projekt. Zgoda na wizerunek i rejestrację wizerunku podczas XXV Memoriału Edwarda Hodury na cele marketingowe.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w XXV Memoriale Edwarda Hodury. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niegodanych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133 poza 883. Organizator nie będzie  ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z XXV Memoriałem Edwarda Hodury należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Fundacja Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury 81-756 Sopot, ul.B.Chrobrego 11/1, z dopiskiem XXV Memoriał Edwarda Hodury - "Reklamacja", w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy - bezpośrednio lub listem poleconym  (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące XXV Memoriału Edwarda Hodury,  Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących XXV Memoriału Edwarda Hodury  będzie ostateczna.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników XXV Memoriału Edwarda Hodury obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia     mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Memoriału. 

Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce XXV Memoriału Edwarda Hodury zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Memoriału pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia,że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia go do udziału w SBR lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych  na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych,  a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133,  poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7. Organizator zapewnia punkt medyczny podczas XXV Memoriału Edwarda Hodury.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.fundacjahodura.pl , facebook Fundacji i SBR oraz przekazane do informacji mediów.

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy o stanie zdrowotnym uczestnika XXV Memoriału Edwarda Hodury, za żadne nieprzewidywalne okoliczności, za opóźnienia rezygnację z udziału ekip, za zmiany czasowe, kradzieże, za klęski żywiołowe, ekstremalne warunki pogodowe.

11. Organizator ma prawo do zmiany dowolnego punktu regulaminu.

12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.