REGULAMIN

I. CELE I ZAŁOŻENIA

 1. Upowszechnianie rugby i bezkontaktowych formy gry w rugby.
 2. Promocja Sopotu w Polsce i na świecie.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Sopotu i Trójmiasta.

II ORGANIZATOR SOPOT BEACH RUGBY

 1. Organizatorem jest Fundacja Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury.

III. TERMIN, MIEJSCE, GODZINA

 1. Sopot Beach Rugby odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2019 r.
   – turniej kobiet i mężczyzn.
 2. Miejscem rozegrania Sopot Beach Rugby jak i Biura Zawodów jest miejska plaża przy sopockim Molo wejście nr. 23.
 3. Start turnieju godz.11.00                                                                                                  –  biuro zawodów  czynne od  godz. 9.00 do 10.30 (weryfikacja drużyn)      –  godzina rozpoczęcia jak i zakończenia Sopot Beach Rugby do dnia 31 lipca może ulec zmianie

IV. ZASADY I UCZESTNICTWO

 1. W turniejach Sopot Beach Rugby mogą wziąć udział mężczyźni, którzy najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyli 18 lat; wśród kobiet które najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyły 16 lat. 

  (poniżej 18 lat wymagana zgoda rodziców)

  Limit 40 drużyn w turnieju SBR kobiet i mężczyzn (łącznie)

 2. W turniejach otwartych Sopot Beach Rugby nie mogą występować drużyny o tej samej nazwie.
 3. Drużyny składają się maksymalnie z 12 zawodników lub zawodniczek, bez możliwości jakiejkolwiek zmiany do zakończenia turnieju. Konsekwencja walkower lub wykluczenie drużyny z dalszych gier. Drużyna przed pierwszym meczem nie może mieć w składzie mniej niż 8 zawodników, zawodniczek.
 4. Wszystkie drużyny zobowiązane są na godzinę przed rozpoczęciem Sopot Beach Rugby złożyć w Biurze Zawodów listy uczestników:
  – w turniejach otwartych SBR i turnieju charytatywnym listy z podpisami zawodników pod zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju oraz z oświadczeniem gry na własna odpowiedzialność, podpisaną przez kierownika drużyny.
 5. Drużyna ma obowiązek na 5 minut przed wskazanym czasem gry zgłoszenie się do sędziego meczu. Zespół, który nie stawi się na czas lub w składzie niekompletnym przegrywa mecz walkowerem 0-6.
 6. Wszyscy uczestnicy turniejów są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora;
 7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji gry w turnieju są ostateczne i niezmienne.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności od NNW i ubezpieczenia drużyn.
 9. Drabinka turniejowa, system rozgrywek zostanie ustalony najpóźniej do 30 lipca po zamknięciu list zgłoszeniowych.
 10. W turnieju SBR nie jest wymagana licencja zawodnicza Polskiego Związku Rugby.
 11. Uczestnicy turniejów SBR podpisują własnoręcznie uczestnictwo w turnieju na własną odpowiedzialność.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do turniejów będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fundacjahodura.pl, bezpośrednio na adres fundacjahodura@gmail.com.
 2. Drużyny mogą zgłaszać się do turniejów:
  – Sopot Beach Rugby kobiet 
  – Sopot Beach Rugby mężczyzn
 3. Zgłoszenia on-line do Sopot Beach Rugby  będą przyjmowane od dnia 10 lutego 2019 do dnia 31 lipca 2019.
 4. Opłata startowa w Sopot Beach Rugby:
  – 500 złotych ( 12 osób ) wpłata do dnia 31 lipca 2019
 5. Opłatę należ uiścić na konto:
  Fundacja Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury
  Numer konta: 10 1050 1764 1000 0023 0180 0369                              Konto dla przelewów zagranicznych:
  SWIFT – INGBPLPW PL 10 1050 1764 1000 0023 0180 0369
  Tytuł przelewu: wpisowe – nazwa drużyny – na Sopot Beach Rugby 2019
 6. Opłata wpisowa podlega zwrotowi tylko gdy nie odbędzie się turniej do którego zgłosiła się drużyna.
 7. Wpisowe gwarantuje *:
  – Udział w  turnieju Sopot Beach Rugby 2019
  – Puchar lub statuetka dla drużyny
  – Medale dla drużyny za miejsce 1- 4  (12 szt.)                                                  – Woda                                                                                                                                              – Wstęp na after party do Ego Club
  *   w przypadku pozyskania sponsorów, partnerów pakiet może ulec  rozszerzeniu.                 
                                        

VI. PUNKTY ODŻYWIANIA, ZAKWATEROWANIE, SANITARIAT

 1. W trakcie turniejów otwarty będzie odpłatny punkt gastronomiczny.
 2. Zakwaterowanie i przejazd realizowane we własnym zakresie.
 3. Organizator gwarantuje nieodpłatny dostęp do przenośnych toalet. 

  VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Sopot Beach Rugby będą przetwarzane  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administratorem danych osobowych będzie Fundacja  Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Sopot Beach Rugby obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Zgoda na wizerunek i rejestrację wizerunku podczas Sopot Beach Rugby na cele marketingowe.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Sopot Beach Rugby. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne.  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

  VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Sopot Beach Rugby należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Fundacja Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury 81-756 Sopot, ul.B.Chrobrego 11/1, z dopiskiem Sopot Beach Rugby – „Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Sopot Beach Rugby, Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Sopot Beach Rugby będzie ostateczna.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Sopot Beach Rugby obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Memoriału.
  Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce Sopot Beach Rugby zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Sopot Beach Rugby pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia,że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia go do udziału w Sopot Beach Rugby lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (art. 13 RODO).
 6. Wszyscy uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art.20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody.
 7. Organizator zapewnia punkt medyczny podczas Sopot Beach Rugby.
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.fundacjahodura.pl , facebook Fundacji i SBR oraz przekazane do informacji mediów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy o stanie zdrowotnym uczestnika Sopot Beach Rugby, za żadne nieprzewidywalne okoliczności, za opóźnienia rezygnację z udziału ekip, za zmiany czasowe, kradzieże, za klęski żywiołowe, ekstremalne warunki pogodowe.
 11. Organizator ma prawo do zmiany dowolnego punktu regulaminu.
 12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

VII edycja Sopot Beach Rugby 2019

 

3.08 (sobota) godz.11.00

- Sopot Beach Rugby ( mężczyzn )
- Sopot Beach Rugby  ( kobiet )